Wtorek


Poniżej znajduje się Słowo do Jutrzni #Światłość_Świata:
 
 
 
Poniżej znajduje się tekst Jutrzni na dzisiejszy dzień:
 
K.  Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
W. Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze,
i na wieki wieków. Amen. Alleluja.

Powyższe teksty opuszcza się, jeśli tę Godzinę poprzedza Wezwanie.


 HYMN – KOMENTARZ
 LG tom III: Wtorek I, str. 598-599; LG skrócone: Wtorek I, str. 756-757
 

 Jutrzenka ziemi zwiastuje
Blaski słonecznych promieni
I ukazuje w swym świetle
Kształty i barwy prawdziwe.

 Do Ciebie, Słońce przedwieczne,
Chryste wszechmocny i żywy,
Wznosimy nasze modlitwy,
Pewni, że Ty nas oświecisz.

 Mądrości Ojca, o Słowo,
Przez które wszystko istnieje
I swoim ładem pociąga
Serca i myśli człowiecze.

 Pragniemy z Twoją pomocą
Stać się synami światłości
I złożyć czynem świadectwo
Ojca dobroci i łasce.

 Dopomóż zawsze wyznawać
Szczerość naszymi ustami
I obudź miłość ku prawdzie,
Która napełnia weselem.

 O Chryste, Królu łagodny,
Tobie i Ojcu Twojemu
Z Najświętszym Dawcą pociechy
Chwała niech będzie na wieki. Amen.


 Antyfony – LG tom III: Wtorek I, str. 599-602; LG skrócone: Wtorek I, str. 757-761
Psalmy – LG tom III: Wtorek I, str. 599-602; LG skrócone: Wtorek I, str. 757-761
 

1 ant. Człowiek rąk nieskalanych i czystego serca * wstąpi na górę Pana.

Psalm 24
Pan wkracza do świątyni
Bramy niebios zostały otwarte dla Chrystusa ze względu na wywyższenie Jego ludzkiej natury (św. Ireneusz)


Do Pana należy ziemia i wszystko, co ją napełnia, *
świat cały i jego mieszkańcy.
Albowiem On go na morzach osadził *
i utwierdził ponad rzekami.
Kto wstąpi na górę Pana, *
kto stanie w Jego świętym miejscu?
Człowiek rąk nieskalanych i czystego serca, †
którego dusza nie lgnęła do marności *
i nie przysięgał kłamliwie.
On otrzyma błogosławieństwo od Pana *
i zapłatę od Boga, swego Zbawcy.
Oto pokolenie tych, którzy Go szukają, *
którzy szukają oblicza Boga Jakuba.
Bramy, podnieście swe szczyty, †
unieście się, odwieczne podwoje, *
aby mógł wkroczyć Król chwały!
“Któż jest tym Królem chwały?” †
Pan dzielny i potężny, *
Pan potężny w boju.
Bramy, podnieście swe szczyty, †
unieście się, odwieczne podwoje, *
aby mógł wkroczyć Król chwały!
“Któż jest tym Królem chwały?” *
Pan Zastępów, On jest Królem chwały.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Ant. Człowiek rąk nieskalanych i czystego serca / wstąpi na górę Pana.

2 ant. Błogosławcie Pana sprawiedliwego * i wywyższajcie Króla wieków.

Pieśń (Tb 13, 2-10a)
Bóg karze i zbawia
Niech będzie błogosławiony Bóg i Ojciec naszego Pana Jezusa Chrystusa, który w swym wielkim miłosierdziu na nowo nas zrodził (1 P 1, 3)


Niech będzie błogosławiony Bóg, który żyje na wieki, *
i niech będzie błogosławione Jego królestwo!
To On karze i okazuje miłosierdzie, †
posyła do podziemnej Otchłani *
i wyprowadza z największej zagłady.
A nie ma nikogo, *
kto by uszedł Jego ręki.
Wysławiajcie Go, synowie Izraela, wobec narodów, †
wśród których was rozproszył *
i tam swoją wielkość wam okazywał.
Wychwalajcie Go wobec wszelkiego stworzenia, †
gdyż On sam jest Panem i Bogiem naszym, *
On sam naszym Ojcem i Bogiem po wszystkie czasy.
On was karci za wasze nieprawości, *
lecz zmiłuje się nad wami wszystkimi
I zgromadzi was spośród wszelkich narodów, *
wśród których zostaliście rozproszeni.
A kiedy nawrócicie się do Niego całym sercem i duszą, *
aby przed Nim postępować w prawdzie,
Wtedy i On do was się zwróci *
i już nigdy nie zakryje przed wami swojego oblicza.
A teraz rozważcie, co wam uczynił, *
i dziękujcie Mu głośno.
Błogosławcie Pana sprawiedliwego *
i wywyższajcie Króla wieków.
Ja zaś wychwalam Go w ziemi mego wygnania, *
obwieszczam narodowi grzeszników Jego moc i wielkość.
Nawróćcie się, grzesznicy, *
i postępujcie przed Nim sprawiedliwie.
Kto wie, może znajdzie w was upodobanie *
i miłosierdzie wam okaże?
Wysławiam Boga mojego, †
moja dusza wielbi Króla niebios *
i rozraduje się Jego majestatem.
Niech Jego wielkość wszyscy rozgłaszają *
i wychwalają Go w Jeruzalem!
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Ant. Błogosławcie Pana sprawiedliwego / i wywyższajcie Króla wieków.

3 ant. Prawym przystoi * pieśń chwały.

Psalm 33
Pochwała Opatrzności Bożej
Wszystko przez Słowo się stało (J 1, 3)


Sprawiedliwi, radośnie wołajcie na cześć Pana, *
prawym przystoi pieśń chwały.
Sławcie Pana na cytrze, *
grajcie Mu na harfie o dziesięciu strunach.
Śpiewajcie Mu pieśń nową, *
pełnym głosem śpiewajcie Mu wdzięcznie.
Bo słowo Pana jest prawe, *
a każde Jego dzieło godne zaufania.
On prawo i sprawiedliwość miłuje, *
ziemia jest pełna Jego łaski.
Przez słowo Pana powstały niebiosa, *
wszystkie gwiazdy przez tchnienie ust Jego.
On morskie wody gromadzi jak w bukłaku, *
otchłanie oceanu w zbiornikach.
Niech cała ziemia boi się Pana, *
niech się Go lękają wszyscy mieszkańcy świata.
Bo przemówił, i wszystko się stało, *
sam rozkazał, i zaczęło istnieć.
Pan udaremnia zamiary narodów, *
wniwecz obraca ludów zamysły.
Zamiary Pana trwają na wieki, *
zamysły Jego serca przez pokolenia.
Błogosławiony lud, którego Pan jest Bogiem, *
naród, który On wybrał na dziedzictwo dla siebie.
Pan spogląda z nieba, *
widzi wszystkich ludzi.
Patrzy z miejsca, gdzie przebywa, *
na wszystkich mieszkańców ziemi.
On, który serca wszystkich ukształtował, *
który zważa na wszystkie ich czyny.
Liczne wojsko nie da zwycięstwa królowi *
ani wielka siła nie ocali wojownika.
Zwodniczy ratunek w koniu, *
bo mimo swej siły nie umknie.
Oczy Pana zwrócone na bogobojnych, *
na tych, którzy oczekują Jego łaski,
Aby ocalił ich życie od śmierci *
i żywił ich w czasie głodu.
Dusza nasza oczekuje Pana, *
On jest naszą pomocą i tarczą.
Raduje się w Nim nasze serce, *
ufamy Jego świętemu imieniu.
Niech nas ogarnie Twoja łaska, Panie, *
według nadziei pokładanej w Tobie.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Ant. Prawym przystoi pieśń chwały.

 
Rz 13, 11b. 12-13a

Teraz nadeszła dla was godzina powstania ze snu. Noc się posunęła, a przybliżył się dzień. Odrzućmy więc uczynki ciemności, a przyobleczmy się w zbroję światła. Żyjmy przyzwoicie jak w jasny dzień.
 LG tom III: Wtorek I, str. 603; LG skrócone: Wtorek I, str. 761
 

K.   Ciebie błagam, Boże mój i Królu, * Słyszysz głos mój od rana.
W.  Ciebie błagam, Boże mój i Królu, / Słyszysz głos mój od rana.
K.   O świcie przedstawiam Ci prośby.
W.  Słyszysz głos mój od rana.
K.   Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
W.  Ciebie błagam, Boże mój i Królu, / Słyszysz głos mój od rana.

 LG tom III: Wtorek I, str. 603;
Łk 1, 68-79
 

Ant. Pan Bóg wzbudził dla nas moc zbawczą, * jak zapowiedział przez usta swoich proroków.

Błogosławiony Pan, Bóg Izraela, *
bo lud swój nawiedził i wyzwolił.
I wzbudził dla nas moc zbawczą *
w domu swego sługi Dawida.
Jak zapowiedział od dawna *
przez usta swych świętych proroków,
Że nas wybawi od naszych nieprzyjaciół *
i z ręki wszystkich, którzy nas nienawidzą;
Że naszym ojcom okaże miłosierdzie *
i wspomni na swe święte przymierze,
Na przysięgę, którą złożył *
ojcu naszemu Abrahamowi.
Da nam, że z mocy nieprzyjaciół wyrwani, *
służyć Mu będziemy bez trwogi,
W pobożności i sprawiedliwości przed Nim *
po wszystkie dni nasze.
A ty, dziecię, zwać się będziesz prorokiem Najwyższego, *
gdyż pójdziesz przed Panem przygotować Mu drogi.
Jego ludowi dasz poznać zbawienie *
przez odpuszczenie grzechów.
Dzięki serdecznej litości naszego Boga, *
z jaką nas nawiedzi z wysoka Wschodzące Słońce,
By oświecić tych, co w mroku i cieniu śmierci mieszkają, *
aby nasze kroki skierować na drogę pokoju.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Ant. Pan Bóg wzbudził dla nas moc zbawczą, / jak zapowiedział przez usta swoich proroków.


 LG tom III: Wtorek I, str. 603; LG skrócone: Wtorek I, str. 761
 

Powołani do udziału w życiu Bożym uwielbiajmy naszego Kapłana, Jezusa Chrystusa, i wołajmy do Niego:
Panie, nasz Boże i nasz Zbawicielu.

Królu wszechmocny, Ty przez chrzest obdarzyłeś nas godnością królewskiego kapłaństwa,
 spraw, abyśmy zawsze składali Tobie pochwalną ofiarę.
Panie, nasz Boże i nasz Zbawicielu.

Wspieraj nas w zachowywaniu Twoich przykazań,
 daj, abyśmy przez Ducha Świętego trwali w Tobie.
Panie, nasz Boże i nasz Zbawicielu.

Wlej w nasze serca swą odwieczną mądrość,
 niech dzisiaj w nas przebywa i nami kieruje.
Panie, nasz Boże i nasz Zbawicielu.

Wspomagaj nas, abyśmy nikogo dziś nie zasmucili,
 lecz byli dla wszystkich przyczyną radości.
Panie, nasz Boże i nasz Zbawicielu.

K.  Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
W. Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze,
i na wieki wieków. Amen. Alleluja.

Powyższe teksty opuszcza się, jeśli tę Godzinę poprzedza Wezwanie.


 HYMN – KOMENTARZ
 LG tom III: Wtorek I, str. 598-599; LG skrócone: Wtorek I, str. 756-757

W wersji PREMIUM znajdziesz tutaj propozycję melodii oraz plik mp3 z jej wykonaniem.

 Jutrzenka ziemi zwiastuje
Blaski słonecznych promieni
I ukazuje w swym świetle
Kształty i barwy prawdziwe.

 Do Ciebie, Słońce przedwieczne,
Chryste wszechmocny i żywy,
Wznosimy nasze modlitwy,
Pewni, że Ty nas oświecisz.

 Mądrości Ojca, o Słowo,
Przez które wszystko istnieje
I swoim ładem pociąga
Serca i myśli człowiecze.

 Pragniemy z Twoją pomocą
Stać się synami światłości
I złożyć czynem świadectwo
Ojca dobroci i łasce.

 Dopomóż zawsze wyznawać
Szczerość naszymi ustami
I obudź miłość ku prawdzie,
Która napełnia weselem.

 O Chryste, Królu łagodny,
Tobie i Ojcu Twojemu
Z Najświętszym Dawcą pociechy
Chwała niech będzie na wieki. Amen.


 Antyfony – LG tom III: Wtorek I, str. 599-602; LG skrócone: Wtorek I, str. 757-761
Psalmy – LG tom III: Wtorek I, str. 599-602; LG skrócone: Wtorek I, str. 757-761

W wersji PREMIUM znajdziesz tutaj propozycję melodii oraz plik mp3 z jej wykonaniem.

1 ant. Człowiek rąk nieskalanych i czystego serca * wstąpi na górę Pana.

Psalm 24
Pan wkracza do świątyni
Bramy niebios zostały otwarte dla Chrystusa ze względu na wywyższenie Jego ludzkiej natury (św. Ireneusz)

W wersji PREMIUM znajdziesz tutaj link do papieskiej katechezy na temat tego psalmu.

Do Pana należy ziemia i wszystko, co ją napełnia, *
świat cały i jego mieszkańcy.
Albowiem On go na morzach osadził *
i utwierdził ponad rzekami.
Kto wstąpi na górę Pana, *
kto stanie w Jego świętym miejscu?
Człowiek rąk nieskalanych i czystego serca, †
którego dusza nie lgnęła do marności *
i nie przysięgał kłamliwie.
On otrzyma błogosławieństwo od Pana *
i zapłatę od Boga, swego Zbawcy.
Oto pokolenie tych, którzy Go szukają, *
którzy szukają oblicza Boga Jakuba.
Bramy, podnieście swe szczyty, †
unieście się, odwieczne podwoje, *
aby mógł wkroczyć Król chwały!
“Któż jest tym Królem chwały?” †
Pan dzielny i potężny, *
Pan potężny w boju.
Bramy, podnieście swe szczyty, †
unieście się, odwieczne podwoje, *
aby mógł wkroczyć Król chwały!
“Któż jest tym Królem chwały?” *
Pan Zastępów, On jest Królem chwały.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Ant. Człowiek rąk nieskalanych i czystego serca / wstąpi na górę Pana.

2 ant. Błogosławcie Pana sprawiedliwego * i wywyższajcie Króla wieków.

Pieśń (Tb 13, 2-10a)
Bóg karze i zbawia
Niech będzie błogosławiony Bóg i Ojciec naszego Pana Jezusa Chrystusa, który w swym wielkim miłosierdziu na nowo nas zrodził (1 P 1, 3)

W wersji PREMIUM znajdziesz tutaj link do papieskiej katechezy na temat tej pieśni.

Niech będzie błogosławiony Bóg, który żyje na wieki, *
i niech będzie błogosławione Jego królestwo!
To On karze i okazuje miłosierdzie, †
posyła do podziemnej Otchłani *
i wyprowadza z największej zagłady.
A nie ma nikogo, *
kto by uszedł Jego ręki.
Wysławiajcie Go, synowie Izraela, wobec narodów, †
wśród których was rozproszył *
i tam swoją wielkość wam okazywał.
Wychwalajcie Go wobec wszelkiego stworzenia, †
gdyż On sam jest Panem i Bogiem naszym, *
On sam naszym Ojcem i Bogiem po wszystkie czasy.
On was karci za wasze nieprawości, *
lecz zmiłuje się nad wami wszystkimi
I zgromadzi was spośród wszelkich narodów, *
wśród których zostaliście rozproszeni.
A kiedy nawrócicie się do Niego całym sercem i duszą, *
aby przed Nim postępować w prawdzie,
Wtedy i On do was się zwróci *
i już nigdy nie zakryje przed wami swojego oblicza.
A teraz rozważcie, co wam uczynił, *
i dziękujcie Mu głośno.
Błogosławcie Pana sprawiedliwego *
i wywyższajcie Króla wieków.
Ja zaś wychwalam Go w ziemi mego wygnania, *
obwieszczam narodowi grzeszników Jego moc i wielkość.
Nawróćcie się, grzesznicy, *
i postępujcie przed Nim sprawiedliwie.
Kto wie, może znajdzie w was upodobanie *
i miłosierdzie wam okaże?
Wysławiam Boga mojego, †
moja dusza wielbi Króla niebios *
i rozraduje się Jego majestatem.
Niech Jego wielkość wszyscy rozgłaszają *
i wychwalają Go w Jeruzalem!
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Ant. Błogosławcie Pana sprawiedliwego / i wywyższajcie Króla wieków.

3 ant. Prawym przystoi * pieśń chwały.

Psalm 33
Pochwała Opatrzności Bożej
Wszystko przez Słowo się stało (J 1, 3)

W wersji PREMIUM znajdziesz tutaj link do papieskiej katechezy na temat tego psalmu.

Sprawiedliwi, radośnie wołajcie na cześć Pana, *
prawym przystoi pieśń chwały.
Sławcie Pana na cytrze, *
grajcie Mu na harfie o dziesięciu strunach.
Śpiewajcie Mu pieśń nową, *
pełnym głosem śpiewajcie Mu wdzięcznie.
Bo słowo Pana jest prawe, *
a każde Jego dzieło godne zaufania.
On prawo i sprawiedliwość miłuje, *
ziemia jest pełna Jego łaski.
Przez słowo Pana powstały niebiosa, *
wszystkie gwiazdy przez tchnienie ust Jego.
On morskie wody gromadzi jak w bukłaku, *
otchłanie oceanu w zbiornikach.
Niech cała ziemia boi się Pana, *
niech się Go lękają wszyscy mieszkańcy świata.
Bo przemówił, i wszystko się stało, *
sam rozkazał, i zaczęło istnieć.
Pan udaremnia zamiary narodów, *
wniwecz obraca ludów zamysły.
Zamiary Pana trwają na wieki, *
zamysły Jego serca przez pokolenia.
Błogosławiony lud, którego Pan jest Bogiem, *
naród, który On wybrał na dziedzictwo dla siebie.
Pan spogląda z nieba, *
widzi wszystkich ludzi.
Patrzy z miejsca, gdzie przebywa, *
na wszystkich mieszkańców ziemi.
On, który serca wszystkich ukształtował, *
który zważa na wszystkie ich czyny.
Liczne wojsko nie da zwycięstwa królowi *
ani wielka siła nie ocali wojownika.
Zwodniczy ratunek w koniu, *
bo mimo swej siły nie umknie.
Oczy Pana zwrócone na bogobojnych, *
na tych, którzy oczekują Jego łaski,
Aby ocalił ich życie od śmierci *
i żywił ich w czasie głodu.
Dusza nasza oczekuje Pana, *
On jest naszą pomocą i tarczą.
Raduje się w Nim nasze serce, *
ufamy Jego świętemu imieniu.
Niech nas ogarnie Twoja łaska, Panie, *
według nadziei pokładanej w Tobie.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Ant. Prawym przystoi pieśń chwały.

 LG tom III: Wtorek I, str. 603;
Rz 13, 11b. 12-13a

Teraz nadeszła dla was godzina powstania ze snu. Noc się posunęła, a przybliżył się dzień. Odrzućmy więc uczynki ciemności, a przyobleczmy się w zbroję światła. Żyjmy przyzwoicie jak w jasny dzień.


 LG tom III: Wtorek I, str. 603; LG skrócone: Wtorek I, str. 761

W wersji PREMIUM znajdziesz tutaj propozycję melodii oraz plik mp3 z jej wykonaniem.

K.   Ciebie błagam, Boże mój i Królu, * Słyszysz głos mój od rana.
W.  Ciebie błagam, Boże mój i Królu, / Słyszysz głos mój od rana.
K.   O świcie przedstawiam Ci prośby.
W.  Słyszysz głos mój od rana.
K.   Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
W.  Ciebie błagam, Boże mój i Królu, / Słyszysz głos mój od rana.

 LG tom III: Wtorek I, str. 603;
Łk 1, 68-79

W wersji PREMIUM znajdziesz tutaj propozycję melodii oraz plik mp3 z jej wykonaniem.

Ant. Pan Bóg wzbudził dla nas moc zbawczą, * jak zapowiedział przez usta swoich proroków.

Błogosławiony Pan, Bóg Izraela, *
bo lud swój nawiedził i wyzwolił.
I wzbudził dla nas moc zbawczą *
w domu swego sługi Dawida.
Jak zapowiedział od dawna *
przez usta swych świętych proroków,
Że nas wybawi od naszych nieprzyjaciół *
i z ręki wszystkich, którzy nas nienawidzą;
Że naszym ojcom okaże miłosierdzie *
i wspomni na swe święte przymierze,
Na przysięgę, którą złożył *
ojcu naszemu Abrahamowi.
Da nam, że z mocy nieprzyjaciół wyrwani, *
służyć Mu będziemy bez trwogi,
W pobożności i sprawiedliwości przed Nim *
po wszystkie dni nasze.
A ty, dziecię, zwać się będziesz prorokiem Najwyższego, *
gdyż pójdziesz przed Panem przygotować Mu drogi.
Jego ludowi dasz poznać zbawienie *
przez odpuszczenie grzechów.
Dzięki serdecznej litości naszego Boga, *
z jaką nas nawiedzi z wysoka Wschodzące Słońce,
By oświecić tych, co w mroku i cieniu śmierci mieszkają, *
aby nasze kroki skierować na drogę pokoju.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Ant. Pan Bóg wzbudził dla nas moc zbawczą, / jak zapowiedział przez usta swoich proroków.


 LG tom III: Wtorek I, str. 603; LG skrócone: Wtorek I, str. 761

W wersji PREMIUM znajdziesz tutaj propozycję melodii oraz plik mp3 z jej wykonaniem.

Powołani do udziału w życiu Bożym uwielbiajmy naszego Kapłana, Jezusa Chrystusa, i wołajmy do Niego:
Panie, nasz Boże i nasz Zbawicielu.

Królu wszechmocny, Ty przez chrzest obdarzyłeś nas godnością królewskiego kapłaństwa,
 spraw, abyśmy zawsze składali Tobie pochwalną ofiarę.
Panie, nasz Boże i nasz Zbawicielu.

Wspieraj nas w zachowywaniu Twoich przykazań,
 daj, abyśmy przez Ducha Świętego trwali w Tobie.
Panie, nasz Boże i nasz Zbawicielu.

Wlej w nasze serca swą odwieczną mądrość,
 niech dzisiaj w nas przebywa i nami kieruje.
Panie, nasz Boże i nasz Zbawicielu.

Wspomagaj nas, abyśmy nikogo dziś nie zasmucili,
 lecz byli dla wszystkich przyczyną radości.
Panie, nasz Boże i nasz Zbawicielu.

Modlitwę Pańską można poprzedzić krótką formułą.

W wersji PREMIUM znajdziesz tutaj propozycję melodii oraz plik mp3 z jej wykonaniem.

Ojcze nasz, któryś jest w niebie,
święć się imię Twoje;
przyjdź królestwo Twoje;
bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj;
i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom;
i nie wódź nas na pokuszenie,
ale nas zbaw ode złego.


 LG tom III: Wtorek I, str. 603; LG skrócone: Wtorek I, str. 762

Wszechmogący Boże, przyjmij łaskawie naszą poranną modlitwę,  uzdrów głębię naszego serca i napełnij ją światłem swojej łaski, * aby nas nie opanowały złe pragnienia. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna,  który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.


Jeśli kapłan lub diakon przewodniczy oficjum, zwraca się do wiernych ze słowami:
K. Pan z wami.
W. I z duchem twoim.
K. Niech was błogosławi Bóg wszechmogący: Ojciec i Syn,  i Duch Święty.
W. Amen.

Można użyć innego, uroczystego błogosławieństwa.

Jeśli wierni mają się rozejść, dodaje się wezwanie:
K. Idźcie w pokoju Chrystusa.
W. Bogu niech będą dzięki.

W razie nieobecności kapłana lub diakona oraz w oficjum odmawianym przez jedną tylko osobę, kończy się tę Godzinę słowami:
Niech nas Bóg błogosławi, broni od wszelkiego zła i doprowadzi do życia wiecznego. W. Amen.