Środa


Poniżej znajduje się Słowo do Jutrzni #Hierarchia wartości:
 
 
 
 
Poniżej znajduje się tekst Jutrzni na dzisiejszy dzień:
 
K.  Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
W. Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze,
i na wieki wieków. Amen. Alleluja.

Powyższe teksty opuszcza się, jeśli tę Godzinę poprzedza Wezwanie.


 HYMN – KOMENTARZ
 LG tom IV: Środa I, str. 571; LG skrócone: Środa I, str. 772-773

 

 Ustąpcie, chmurne ciemności,
Co zamęt światu niesiecie;
Już blask rozjaśnia niebiosa,
Zwycięski Chrystus nadchodzi.

 Słoneczny promień rozrywa
Zasłonę mroków nad ziemią
I rzeczom barwę przywraca
Jasnego światła potęgą.

 Niech także Bóg wszechmogący
Uwolni nasze sumienia
Z oparów wrogich ciemności,
Co przed Nim z lękiem pierzchają.

 Przed Tobą klęcząc, o Chryste,
Pragniemy znać tylko Ciebie
I w czystej ducha prostocie
Pokornie Ciebie wysławiać.

 Przeniknij nasze umysły,
Nad całym pochyl się życiem
I zniwecz Twoją światłością
Próżnego serca złudzenia.

 Łaskawy Królu i Panie,
Niech Tobie z Ojcem i Duchem
Podzięka będzie i chwała
Przez wszystkie wieki bez końca. Amen.


 Antyfony – LG tom IV: Środa I, str. 572-574; LG skrócone: Środa I, str. 773-775
Psalmy – LG tom IV: Środa I, str. 572-574; LG skrócone: Środa I, str. 773-775

Melodie antyfon i psalmów:
Inne melodie (w opracowaniu)

1 ant. Boże, w Twojej światłości * oglądamy światło.

Psalm 36
Przewrotność grzesznika i dobroć Boga
Kto idzie za Mną, nie będzie chodził w ciemności, lecz będzie miał światło życia (J 8, 12)

Papieskie katechezy o psalmach:

W głębi serca bezbożnika nieprawość doń przemawia, *
nie ma on przed oczyma Bożej bojaźni.
Bo zaślepiony sam sobie schlebia *
i nie widzi swej winy, by ją mógł znienawidzić.
Fałsz i nieprawość to słowa ust jego, *
zaniechał mądrości i czynienia dobra.
Na swoim łożu nieprawość knuje, *
wkracza na błędną drogę, nie stroni od złego.
Do nieba sięga, Panie, Twoja łaska, *
a Twoja wierność aż po same chmury.
Twoja sprawiedliwość jak góry wysokie, †
a Twoje wyroki jak ogromna otchłań, *
ocalasz, Panie, ludzi i zwierzęta.
Jak cenna jest Twoja łaska, †
przychodzą do Ciebie ludzie *
i chronią się w cieniu Twych skrzydeł.
Sycą się obfitością Twojego domu, *
poisz ich potokiem Twego szczęścia.
Albowiem w Tobie jest źródło życia *
i w Twojej światłości oglądamy światło.
Zachowaj Twą łaskę dla tych, którzy Ciebie znają, *
a sprawiedliwość Twoją dla ludzi prawego serca.
Niech nie dopadnie mnie stopa pyszałka, *
a ręka grzesznika niech mnie nie wypędza.
Oto runęli nieprawość czyniący, *
zostali powaleni i powstać nie mogą.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Ant. Boże, w Twojej światłości oglądamy światło.

2 ant. Wielki jesteś, Panie, * i przesławny w swej mocy.

Pieśń (Jdt 16, 1-2a. 13-15)
Bóg, Stwórca świata i Opiekun ludu
Padając przed Barankiem nową pieśń śpiewają (por. Ap 5, 8-9)

Papieskie katechezy o pieśniach:

Uderzcie w bębny na cześć mego Boga, *
zagrajcie na cymbałach Panu!
Śpiewajcie Mu psalmy i hymn pochwalny, †
wywyższajcie Go i wzywajcie Jego imienia, *
gdyż Pan jest Bogiem, który niszczy wojny.
Zaśpiewam pieśń nową mojemu Bogu: †
Wielki jesteś, Panie, i przesławny, *
przedziwny w swej mocy i niezwyciężony.
Niech Ci służy wszelkie Twe stworzenie, *
bo stało się ono na Twoje słowo.
Posłałeś swego ducha, on zaś wszystko zbudował, *
i nikt się nie oprze Twojemu głosowi.
Oto góry trzęsą się w posadach *
i burzą się wody;
Skały jak wosk topnieją przed Tobą, *
lecz dla swych czcicieli Ty jesteś łaskawy.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Ant. Wielki jesteś, Panie, / i przesławny w swej mocy.

3 ant. Radosnym głosem * wykrzykujcie Bogu.

Psalm 47
Bóg władcą wszystkiego
Jezus siedzi po prawicy Ojca, a królestwu Jego nie będzie końca

Papieskie katechezy o psalmach:

Wszystkie narody, klaskajcie w dłonie, *
radosnym głosem wykrzykujcie Bogu!
Bo Pan najwyższy i straszliwy, *
jest wielkim Królem nad całą ziemią.
On nam poddaje narody *
i ludy rzuca pod nasze stopy.
Wybiera nam na dziedzictwo *
chlubę Jakuba, którego miłuje.
Bóg wstępuje wśród radosnych okrzyków, *
Pan wstępuje przy dźwięku trąby.
Śpiewajcie psalmy Bogu, śpiewajcie, *
śpiewajcie Królowi naszemu, śpiewajcie.
Gdyż Bóg jest Królem całej ziemi, *
hymn zaśpiewajcie.
Bóg króluje nad narodami, *
Bóg zasiada na swym świętym tronie.
Połączyli się władcy narodów *
z ludem Boga Abrahama,
Bo możni świata należą do Boga, *
On zaś jest najwyższy.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Ant. Radosnym głosem wykrzykujcie Bogu.

 LG tom IV: Środa I, str. 574;
Tb 4, 15a. 16a.
18a. 19a

Czym sam się brzydzisz, nie czyń tego nikomu. Udzielaj twego chleba głodnemu, a szat swoich użycz nagim. Szukaj rady u każdego mądrego. W każdej chwili uwielbiaj Pana Boga i proś Go, aby drogi twoje były proste i aby doszły do skutku wszystkie twoje zamiary i pragnienia.


 LG tom IV: Środa I, str. 574; LG skrócone: Środa I, str. 776

Melodie responsorium:

K.   Nakłoń, Boże, moje serce do Twoich napomnień, * Pragnę zachowywać Twoje Prawo.
W.  Nakłoń, Boże, moje serce do Twoich napomnień, / Pragnę zachowywać Twoje Prawo.
K.   Prowadź mnie ścieżką Twoich przykazań.
W.  Pragnę zachowywać Twoje Prawo.
K.   Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
W.  Nakłoń, Boże, moje serce do Twoich napomnień, / Pragnę zachowywać Twoje Prawo.

 LG tom IV: Środa I, str. 574;
Łk 1, 68-79

Melodie Benedictus:
Inne melodie (w opracowaniu)

Ant. Okaż nam, Panie, miłosierdzie * i wspomnij na swe święte przymierze.

Błogosławiony Pan, Bóg Izraela, *
bo lud swój nawiedził i wyzwolił.
I wzbudził dla nas moc zbawczą *
w domu swego sługi Dawida.
Jak zapowiedział od dawna *
przez usta swych świętych proroków,
Że nas wybawi od naszych nieprzyjaciół *
i z ręki wszystkich, którzy nas nienawidzą;
Że naszym ojcom okaże miłosierdzie *
i wspomni na swe święte przymierze,
Na przysięgę, którą złożył *
ojcu naszemu Abrahamowi.
Da nam, że z mocy nieprzyjaciół wyrwani, *
służyć Mu będziemy bez trwogi,
W pobożności i sprawiedliwości przed Nim *
po wszystkie dni nasze.
A ty, dziecię, zwać się będziesz prorokiem Najwyższego, *
gdyż pójdziesz przed Panem przygotować Mu drogi.
Jego ludowi dasz poznać zbawienie *
przez odpuszczenie grzechów.
Dzięki serdecznej litości naszego Boga, *
z jaką nas nawiedzi z wysoka Wschodzące Słońce,
By oświecić tych, co w mroku i cieniu śmierci mieszkają, *
aby nasze kroki skierować na drogę pokoju.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Ant. Okaż nam, Panie, miłosierdzie / i wspomnij na swe święte przymierze.


 LG tom IV: Środa I, str. 574-575; LG skrócone: Środa I, str. 776

Melodie próśb:

Składajmy dzięki i uwielbienie Chrystusowi za to, że w swej dobroci nazywa braćmi tych, których uświęca. Zanośmy do Niego wspólne błagania:
Uświęcaj, Panie, wszystkich swoich braci.

Spraw, abyśmy z czystym sercem rozpoczęli ten dzień ku czci Twego zmartwychwstania
 i uczynili go miłym Tobie przez nasze postępowanie.
Uświęcaj, Panie, wszystkich swoich braci.

Ty nam dajesz nowy dzień jako znak swej miłości,
 dopomóż, abyśmy go przeżyli ku Twojej chwale.
Uświęcaj, Panie, wszystkich swoich braci.

Naucz nas dzisiaj dostrzegać Twoją obecność we wszystkich ludziach
 i znajdować Cię zwłaszcza w strapionych i ubogich.
Uświęcaj, Panie, wszystkich swoich braci.

Daj, abyśmy dzisiaj zachowali pokój ze wszystkimi ludźmi
 i nikomu złem za zło nie odpłacali.
Uświęcaj, Panie, wszystkich swoich braci.

Modlitwę Pańską można poprzedzić krótką formułą.

Melodie Ojcze nasz:

Ojcze nasz, któryś jest w niebie,
święć się imię Twoje;
przyjdź królestwo Twoje;
bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj;
i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom;
i nie wódź nas na pokuszenie,
ale nas zbaw ode złego.


 LG tom IV: Środa I, str. 575; LG skrócone: Środa I, str. 776

Boże, nasz Zbawicielu, z Ciebie narodziliśmy się jako dzieci światłości,  wysłuchaj nasze modlitwy i spraw, abyśmy żyjąc w Twoim świetle i kierując się prawdą * mogli być Twoimi świadkami wobec ludzi. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna,  który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.


Jeśli kapłan lub diakon przewodniczy oficjum, zwraca się do wiernych ze słowami:
K. Pan z wami.
W. I z duchem twoim.
K. Niech was błogosławi Bóg wszechmogący: Ojciec i Syn,  i Duch Święty.
W. Amen.

Można użyć innego, uroczystego błogosławieństwa.

Jeśli wierni mają się rozejść, dodaje się wezwanie:
K. Idźcie w pokoju Chrystusa.
W. Bogu niech będą dzięki.

W razie nieobecności kapłana lub diakona oraz w oficjum odmawianym przez jedną tylko osobę, kończy się tę Godzinę słowami:
Niech nas Bóg błogosławi, broni od wszelkiego zła i doprowadzi do życia wiecznego. W. Amen.