Poniedziałek


Poniżej znajduje się Słowo do Jutrzni #SUMIENNOŚĆ:
 
 
 
Poniżej znajduje się tekst Jutrzni na dzisiejszy dzień:
 
K.  Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
W. Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze,
i na wieki wieków. Amen. Alleluja.

Powyższe teksty opuszcza się, jeśli tę Godzinę poprzedza Wezwanie.


 HYMN – KOMENTARZ
 LG tom III: Poniedziałek I, str. 582-583; LG skrócone: Poniedziałek I, str. 741
 

 Nieśmiertelny blasku Ojca,
W Tobie źródło jest jasności,
Światłem jesteś, stwarzasz światło,
Dniu, co dniem obdarzasz ziemię;

 Zniż się ku nam, Słońce prawdy,
Które świecisz nad wiekami,
I napełnij nasze serca
Blaskiem Ducha Najświętszego.

 Ojca w niebie też prosimy,
Ojca wiekuistej chwały,
Ojca wszechmogącej łaski,
Aby chronił nas od złego.

 Niechaj wspiera nasze czyny,
Wstrzyma groźny cios szatana,
Błogosławi zamiar dobry
I w trudnościach nam pomaga.

 Niech panuje w naszych myślach,
Przyodzieje nas czystością,
Niech zapali płomień wiary
I obroni przed obłudą.

 Niech pokarmem Chrystus będzie,
Wiara zaś napojem naszym;
Zaczerpnijmy więc z radością
Z ożywczego zdroju Ducha.

 Niech ten dzień z weselem płynie,
Ranek niech skromnością świeci,
A południe płonie wiarą,
Aby duch nie doznał zmroku.

 Złota zorza już powstaje,
Więc wyznajmy naszą wiarę:
Syn jest cały w swoim Ojcu,
Ojciec w swoim Słowie cały. Amen.


 Antyfony – LG tom III: Poniedziałek I, str. 583-586; LG skrócone: Poniedziałek I, str. 742-744
Psalmy – LG tom III: Poniedziałek I, str. 583-586; LG skrócone: Poniedziałek I, str. 742-744
 

1 ant. Ciebie błagam, Panie, * i słyszysz mój głos od rana.

Psalm 5, 2-10. 12-13
Modlitwa poranna o pomoc
Radować się będą na wieki ci, którzy przyjęli Słowo, aby w nich mieszkało


Usłysz, Panie, moje słowa, *
zważ na moje jęki.
Wytęż słuch na głos mojej modlitwy, *
Królu mój i Boże.
Albowiem Ciebie błagam, Panie, †
i słyszysz mój głos od rana, *
rano przedstawiam Ci prośby i czekam.
Bo Ty nie jesteś Bogiem, któremu miła nieprawość, †
zły nie może przebywać u Ciebie, *
nie ostoją się przed Tobą nieprawi.
Nienawidzisz wszystkich, którzy zło czynią. †
Zgubę zsyłasz na każdego, kto kłamie. *
Pan brzydzi się człowiekiem podstępnym i krwawym.
Ja zaś dzięki obfitości Twojej łaski *
wejdę do Twojego domu,
Upadnę przed świętym przybytkiem Twoim *
przejęty Twą bojaźnią.
W swej sprawiedliwości prowadź mnie, Panie, †
na przekór moim wrogom, *
wyrównaj przede mną Twoją drogę.
W ich ustach nie ma szczerości, *
ich serce knuje zasadzki;
Gardło ich jest grobem otwartym, *
a języki mówią pochlebstwa.
Ale wszyscy, którzy uciekają się do Ciebie, *
niech się cieszą i radują na zawsze.
Osłaniaj ich, niech się Tobą weselą *
wszyscy, którzy miłują Twe imię.
Bo Ty, Panie, pobłogosławisz sprawiedliwemu, *
łaską okryjesz go jak tarczą.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Ant. Ciebie błagam, Panie, / i słyszysz mój głos od rana.

2 ant. Boże nasz, * wysławiamy chwalebne imię Twoje.

Pieśń (1 Krn 29, 10-13)
Bogu samemu cześć i chwała
Błogosławiony Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa (Ef 1, 3)


Bądź błogosławiony po wszystkie wieki, *
Panie, Boże ojca naszego Izraela.
Twoja jest wielkość, moc i sława, *
majestat i chwała,
Bo wszystko, co jest na niebie i ziemi, *
Twoje jest, Panie.
Władza królewska należy do Ciebie, *
i nawet ziemski monarcha jest Twoją własnością.
Bogactwo i chwała od Ciebie pochodzą, *
a Ty panujesz nad wszystkim.
W Twojej ręce spoczywa moc i siła, *
Ty swoją ręką wywyższasz i utwierdzasz wszystko.
Teraz więc, nasz Boże, dzięki Ci składamy *
i wysławiamy chwalebne imię Twoje.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Ant. Boże nasz, wysławiamy chwalebne imię Twoje.

3 ant. Uwielbiajcie Pana * w Jego świętym przybytku.

Psalm 29
Majestat Słowa Bożego
Głos z nieba mówił: “Ten jest mój Syn umiłowany” (Mt 3, 17)


Oddajcie Panu, synowie Boży, *
oddajcie Panu chwałę i sławcie Jego potęgę.
Oddajcie Panu chwałę Jego imienia, *
na świętym dziedzińcu uwielbiajcie Pana.
Ponad wodami głos Pański, †
zagrzmiał Bóg majestatu, *
Pan ponad wód bezmiarem.
Głos Pana potężny, *
głos Pana pełen dostojeństwa.
Głos Pana łamie cedry, *
Pan łamie cedry Libanu,
Sprawia, że Liban skacze jak cielec, *
a Sirion jak młody bawół.
Głos Pana miota ogniste strzały, †
głos Pana wstrząsa pustynią, *
Pan wstrząsa pustynią Kadesz.
Głos Pana zgina dęby, ogałaca lasy, *
a w Jego świątyni wszyscy mówią “Chwała!”
Pan zasiadł nad potopem, *
Pan jako Król zasiada na wieki.
Pan udzieli mocy swojemu ludowi, *
Pan pobłogosławi swój lud pokojem.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Ant. Uwielbiajcie Pana w Jego świętym przybytku.

2 Tes 3, 10b-13
Kto nie chce pracować, niech też nie je. Słyszymy bowiem, że niektórzy wśród was postępują wbrew porządkowi: wcale nie pracują, lecz zajmują się rzeczami niepotrzebnymi. Tym przeto nakazujemy i napominamy ich w Panu Jezusie Chrystusie, aby pracując ze spokojem, własny chleb jedli. Wy zaś, bracia, nie zniechęcajcie się w czynieniu dobrze.

 LG tom III: Poniedziałek I, str. 586; LG skrócone: Poniedziałek I, str. 744
 

K.   Dobroć Twoja, Panie, niech będzie nad nami. * Wspieraj pracę rąk naszych.
W.  Dobroć Twoja, Panie, niech będzie nad nami. / Wspieraj pracę rąk naszych.
K.   Niech jaśnieje nad nami Twoja chwała.
W.  Wspieraj pracę rąk naszych.
K.   Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
W.  Dobroć Twoja, Panie, niech będzie nad nami. / Wspieraj pracę rąk naszych.

 LG tom III: Poniedziałek I, str. 586;
Łk 1, 68-79
 

Ant. Błogosławiony jesteś, Panie, * nasz Boże.

Błogosławiony Pan, Bóg Izraela, *
bo lud swój nawiedził i wyzwolił.
I wzbudził dla nas moc zbawczą *
w domu swego sługi Dawida.
Jak zapowiedział od dawna *
przez usta swych świętych proroków,
Że nas wybawi od naszych nieprzyjaciół *
i z ręki wszystkich, którzy nas nienawidzą;
Że naszym ojcom okaże miłosierdzie *
i wspomni na swe święte przymierze,
Na przysięgę, którą złożył *
ojcu naszemu Abrahamowi.
Da nam, że z mocy nieprzyjaciół wyrwani, *
służyć Mu będziemy bez trwogi,
W pobożności i sprawiedliwości przed Nim *
po wszystkie dni nasze.
A ty, dziecię, zwać się będziesz prorokiem Najwyższego, *
gdyż pójdziesz przed Panem przygotować Mu drogi.
Jego ludowi dasz poznać zbawienie *
przez odpuszczenie grzechów.
Dzięki serdecznej litości naszego Boga, *
z jaką nas nawiedzi z wysoka Wschodzące Słońce,
By oświecić tych, co w mroku i cieniu śmierci mieszkają, *
aby nasze kroki skierować na drogę pokoju.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Ant. Błogosławiony jesteś, Panie, / nasz Boże.


 LG tom III: Poniedziałek I, str. 586; LG skrócone: Poniedziałek I, str. 745
 

Uwielbiajmy Chrystusa pełnego łaski i Ducha Świętego i błagajmy Go z ufnością:
Udziel nam, Panie, swojego Ducha.

Wspomóż nas, abyśmy przeżyli ten dzień w pokoju i bez grzechu,
 a wieczorem mogli Cię wielbić z radością i czystym sercem.
Udziel nam, Panie, swojego Ducha.

Roztocz dzisiaj nad nami swoją światłość
 i kieruj pracą rąk naszych.
Udziel nam, Panie, swojego Ducha.

Okaż nam swoje oblicze i wspieraj nas w czynieniu dobra,
 niech nas osłania Twoja potęga.
Udziel nam, Panie, swojego Ducha.

Wejrzyj łaskawie na wszystkich, którzy polecili się naszym modlitwom,
 napełnij ich wszelkimi dobrami.
Udziel nam, Panie, swojego Ducha.

Modlitwę Pańską można poprzedzić krótką formułą.

Ojcze nasz, któryś jest w niebie,
święć się imię Twoje;
przyjdź królestwo Twoje;
bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj;
i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom;
i nie wódź nas na pokuszenie,
ale nas zbaw ode złego.


 LG tom III: Poniedziałek I, str. 587; LG skrócone: Poniedziałek I, str. 745

Wszechmogący Boże, uprzedzaj swoim natchnieniem nasze czyny i wspieraj je swoją łaską,  aby każde nasze działanie od Ciebie brało początek * i w Tobie znajdowało dopełnienie. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna,  który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.


Jeśli kapłan lub diakon przewodniczy oficjum, zwraca się do wiernych ze słowami:
K. Pan z wami.
W. I z duchem twoim.
K. Niech was błogosławi Bóg wszechmogący: Ojciec i Syn,  i Duch Święty.
W. Amen.

Można użyć innego, uroczystego błogosławieństwa.

Jeśli wierni mają się rozejść, dodaje się wezwanie:
K. Idźcie w pokoju Chrystusa.
W. Bogu niech będą dzięki.

W razie nieobecności kapłana lub diakona oraz w oficjum odmawianym przez jedną tylko osobę, kończy się tę Godzinę słowami:
Niech nas Bóg błogosławi, broni od wszelkiego zła i doprowadzi do życia wiecznego. W. Amen.
 
 
źródło: brewiarz.pl